Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Dövizli Sözleşmeler Hakkındaki Açıklaması (18.09.2018)

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)”yayımlanmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (18.09.2018)

14/5/2018 Tarihli Ve 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu (17.09.2018)

Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Tebliğde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar hakkında...
ayrıntılar için tıklayın


ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri (17.09.2018)

Bilindiği üzere; serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin,kayıtlarının elektronik ortamda tutulması amacıyla geliştirilen...
ayrıntılar için tıklayın


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (15.09.2018)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Sözleşme Bedelleri ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılamayacaktır (13.09.2018)

32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararda yapılan değişiklik uyarınca; Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması (13.09.2018)

Ülkemiz ile Belçika arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde I I Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 28 Eylül 2017 tarihli ve 30194...
ayrıntılar için tıklayın


ASMMMO: ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması Hk. (13.09.2018)

Yeni nesi ÖKC lere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Vergi Usul Kanunu 483 Sıra No.lu Genel Tebliği; 489 ve 498 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri ile güncellenmiştir. 483 No lu tebliğin 3 üncü...
ayrıntılar için tıklayın


Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor (13.09.2018)

486 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile basit usule tabi olan mükelleflerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Defter-Beyan Sistemini kullanmaları zorunluluğu getirilmiş; başvuru ile ilk dönem kayıt...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 17) (13.09.2018)

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama...
ayrıntılar için tıklayın


Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi (12.09.2018)

30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 4 üncü maddesine göre, eski nesil yazar kasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin...
ayrıntılar için tıklayın


SGK: Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi (11.09.2018)

Bilindiği üzere, 3/8/2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda vc 663 sayılı Kanun Hükmünde...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (11.09.2018)

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI...
ayrıntılar için tıklayın


Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ
ayrıntılar için tıklayın


Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: Tecil Faiz Oranı (07.09.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında...
ayrıntılar için tıklayın


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/50) (07.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
ayrıntılar için tıklayın


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/49) (07.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
ayrıntılar için tıklayın


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/47) (07.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
ayrıntılar için tıklayın


Kıymetli Maden Standartları Ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
ayrıntılar için tıklayın